Bàn hội trường

Bàn chủ tọa HGB14

Bàn hội trường

Bàn đại biểu HGB15

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa HSQ03A

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa HGB13

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa HSQ03

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa HSQ03C

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa MBH18K

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa MBH18T

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa HVP07

Ghế hội trường

Ghế gấp hội trường HGG30

Ghế hội trường

Ghế hội trường HGG33

Ghế hội trường

Ghế chủ tọa HGG21

Ghế hội trường

Ghế hội trường HGG39

Ghế hội trường

Ghế chủ tọa HGG22

Ghế hội trường

Ghế hội trường HGG31