Phòng thí nghiệm hóa sinh

Bàn thí nghiệm hóa sinh học sinh HTNHS3

Phòng thí nghiệm hóa sinh

Bàn thí nghiệm hóa sinh giáo viên HTNHV4

Phòng thí nghiệm hóa sinh

Bàn thí nghiệm hóa sinh học sinh HTNHS2

Phòng thí nghiệm hóa sinh

Bàn thí nghiệm hóa sinh học sinh HTNHS1C

Phòng thí nghiệm vật lý

Bàn thí nghiệm lý học sinh HTNLS3H

Phòng thí nghiệm vật lý

Bàn thí nghiệm vật lý học sinh HTNLS1C

Phòng thí nghiệm vật lý

Bàn thí nghiệm vật lý học sinh HTNLS2C

Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Bồn rửa đôi HTN32N

Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Bồn rửa đôi phòng thí nghiệm HTN32

Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Bồn rửa đơn HTN31

Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Bồn rửa đơn HTN31N