Bàn hội trường

Bàn chủ tọa HGB14

Bàn hội trường

Bàn đại biểu HGB15

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa HSQ03A

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa HGB13

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa HSQ03

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa HSQ03C

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa MBH18K

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa MBH18T

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa HVP07

Bàn hội trường

Bàn hội trường HSQ02

Bàn hội trường

Bàn hội trường HVP08A

Bàn hội trường

Bàn hội trường MBH12T

Bàn hội trường

Bàn hội trường MBH14T

Bàn hội trường

Bàn hội trường MBH18H

Bàn hội trường

Bàn hội đồng lớn MBHL

Bàn hội trường

Bàn hội đồng nhỏ MBH28

Bàn hội trường

Bàn hội đồng 3,8m MBH38

Bàn hội trường

Bàn họp hội đồng HVP09A