Bàn hội trường

Bàn chủ tọa HGB14

Bàn hội trường

Bàn hội trường HGB15

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa HSQ03A

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa HSQ03K

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa HGB13

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa HSQ03C

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa MBH18K

Bàn hội trường

Bàn chủ tọa MBH18T

Bàn hội trường

Bàn hội trường HSQ02

Bàn hội trường

Bàn hội trường MBH12T

Bàn hội trường

Bàn hội trường MBH18H

Bàn hội trường

Bàn hội đồng lớn MBHL

Bàn hội trường

Bàn hội đồng nhỏ MBH28

Bàn hội trường

Bàn hội đồng MBH38

Bàn hội trường

Bàn họp giao ban MBH24E

Bàn hội trường

Bàn họp giao ban MBH241

Bàn hội trường

Bàn họp giao ban MBH24

Bàn hội trường

Bàn giao ban 3 lớp MBH243