Bàn hội trường

Bàn chủ tịch HSQ03

Bàn hội trường

Bàn chủ tịch HSQ03C

Bàn hội trường

Bàn đoàn chủ tịch MBH18K

Bàn hội trường

Bàn đoàn chủ tịch MBH18T

Bàn hội trường

Bàn giao ban 3 lớp MBH243

Bàn hội trường

Bàn giao ban 3 lớp MBH243H1

Bàn hội trường

Bàn giao ban HBS06

Bàn hội trường

Bàn giao ban HBS06B

Bàn hội trường

Bàn giao ban HBS07

Bàn hội trường

Bàn giao ban HBS08

Bàn hội trường

Bàn giao ban HS07B

Bàn hội trường

Bàn hội đồng 3,8m MBH38

Bàn hội trường

Bàn hội đồng HBS01

Bàn hội trường

Bàn hội đồng HBS03

Bàn hội trường

Bàn hội đồng HBS05C

Bàn hội trường

Bàn hội đồng HBS05D

Bàn hội trường

Bàn hội đồng HBS08B

Bàn hội trường

Bàn hội đồng HBS09