Thư viện trung học

Ghế thư viện 18C1BG

Thư viện trung học

Bàn thủ thư 18C2A

Thư viện trung học

Bàn thủ thư HTV02

Thư viện trung học

Bàn tra cứu thư mục 18C2B

Thư viện trung học

Bàn tra cứu thư viện HTV06