Tên công trình: Hội trường UBND xã Thăng Thọ – Nông Cống

Ghế Hội trường Hồng Đức

 

Tên công trình: Hội trường UBND xã Thăng Thọ – Nông Cống Ghế Hội trường Hồng Đức