Công trình: Khách sạn Hoàng Anh – Thọ Xuân

 

Công trình: Khách sạn Hoàng Anh – Thọ Xuân