Bàn hội trường

Bàn họp hội đồng HVP09B

Bàn hội trường

Bàn họp giao ban MBH24E

Bàn hội trường

Bàn họp giao ban MBH241

Bàn hội trường

Bàn họp giao ban MBH24

Bàn hội trường

Bàn họp giao ban HVP06B

Bàn hội trường

Bàn họp giao ban HVP06C

Bàn hội trường

Bàn họp giao ban HVP06V

Bàn hội trường

Bàn giao ban 3 lớp MBH243

Bàn hội trường

Bàn giao ban 3 lớp MBH243H1

Bàn hội trường

Bàn giao ban 3 lớp MBH243H2

Bàn hội trường

Bàn họp lớn MBH48

Bàn hội trường

Bàn hội đồng HBS01

Bàn hội trường

Bàn hội đồng HBS03

Bàn hội trường

Bàn hội đồng HBS05C

Bàn hội trường

Bàn hội đồng HBS09

Bàn hội trường

Bàn hội đồng HBS05D

Bàn hội trường

Bàn giao ban HBS06

Bàn hội trường

Bàn giao ban HBS06B